Identifikačné údaje športovej organizácie

a) názov alebo obchodné meno: HK Iskra Partizánske, o.z.

b) adresa sídla: R.Jašíka 1956/80, 958 01 Partizánske

c) právna forma: občianske združenie

d) identifikačné číslo organizácie: 34075810

e) jedinečný identifikátor osoby: nebol dosiaľ pridelený

f) číslo bankového účtu a príjem a použitie: SK32 0900 0000 0000 3852 7924

1. príspevku uznanému športu,

2. dotácie,

3. príspevku na národný športový projekt,

4. príspevku na športové poukazy,

5. sponzorského

g) adresa elektronickej pošty: klub@hokejpartizanske.sk

h) druh športovej organizácie: športový klub

i) druh športu: ľadový hokej

j) druh vykonávanej športovej činnosti: ľadový hokej

k), (l) meno a priezvisko štatutárneho orgánu, adresa elektronickej pošty štatutárneho orgánu

Igor Valach, člen Správnej rady, mladez@hokejpartizanske.sk

Ing. Martin Vaňo, člen Správnej rady, klub@hokejpartizanske.sk

Ing. Matúš Martiška, člen Správnej rady, martiska@mapo.sk

m) meno a priezvisko kontrolóra: nevznikla povinnosť obsadiť funkciu

n) adresa elektronickej pošty kontrolóra: nevznikla povinnosť obsadiť funkciu

o) zoznam fyzických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a právny titul a dátum vzniku príslušnosti k športovej organizácii:

p) zoznam právnických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu názov alebo obchodné meno, sídlo, právna forma, identifikačné číslo organizácie, právny titul a dátum vzniku príslušnosti k športovej organizácii: žiadne

q) výška členského príspevku Klubové príspevky

r) dátum úhrady členského príspevku, ak sa uhrádza: Klubové príspevky

s) príslušnosť k športovým organizáciám: Slovenský zväz ľadového hokeja

t) zoznam športových súťaží alebo športových podujatí organizovaných v nasledujúcom kalendárnom roku: súťaže riadené SZĽH

u) spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov: áno

v) označenie zdrojovej evidencie: