Zapožičanie hokejového výstroja

Zapožičiavanie hokejového výstroja, ktorý je majetkom HK IskraPartizánske, o.z. (ďalej len HK) sa riadi nasledovnými zásadami:

a) HK sa v rámci možností svojho rozpočtu snaží zabezpečiť dostatočné množstvo funkčného hokejového výstroja pre hráčov všetkých vekových kategórií, prednostne však hráčov hrajúcich súťaže riadené SZĽH, resp. jeho krajskými zväzmi. Na zapožičanie hokejového výstroja však neexistuje nárok, nakoľko jeho dostupnosť je podmienená limitovanými možnosťami rozpočtu HK.

b) v súlade so zásadou správneho hospodárenia HK bezplatne zapožičiava svojim hráčom základný výstroj pozostávajúci u hráča z hráčskej prilby v čiernej farbe s maskou, nákrčníku, vesty, chráničov lakťov, rukavíc, nohavíc v čiernej farbe, suspenzoru, holenných chráničov, tréningového dresu, zápasových štulpní a  zápasového dresu, pričom pri tom neberie ohľad na to či je konkrétna časť hokejového výstroja nová alebo už používaná, resp. či bol v predošlej dobe zapožičaný hráčovi výstroj konkrétneho výrobcu a ten už nie je k dispozícii. Ak si hráč, resp. jeho zákonný zástupca zabezpečí vlastný výstroj je povinný rešpektovať jednotné klubové farby hráčskej prilby a nohavíc.

c) Hokejový výstroj môže za hráča prevziať hráč ak dovŕšil 18 rokov alebo jeho zákonný zástupca, a to formou „Preberacieho protokolu na zapožičanie hokejového výstroja“. Počas doby zapožičania sa musí hráč, resp. jeho zákonný zástupca, o hokejový výstroj starať ako správny hospodár, udržiavať ho na vlastné náklady vo funkčnom stave a v prípade jeho úplného znehodnotenia z dôvodu nesprávneho používania, resp. v prípade straty je povinný kompenzovať HK poškodenie v plnej výške obstarávacích nákladov. Z hľadiska bežnej údržby hokejového výstroja je nevyhnuté zápasové a tréningové dresy oprať minimálne 2 krát za mesiac a ostatné časti hokejového výstroja oprať minimálne 4 krát za sezónu.

d) V prípade výmeny jednotlivých častí výstroja za iné, musia byť vracané časti hokejového výstroja vo funkčnom stave a opraté, inak nebudú hospodárom HK prevzaté zo zapožičania. Prípadné úpravy, ktoré na hokejovom výstroji hráč alebo jeho zákonný zástupca vykonal za účelom uspôsobenia výške alebo postave hráča, je povinný uviesť do pôvodného stavu.

e) Ak sa hráč nebude z akéhokoľvek dôvodu zúčastňovať tréningového procesu, je povinný on, resp. zákonný zástupca, hokejový výstroj zabezpečiť proti možnosti straty alebo poškodenia, napr. odnesením z kabíny. V žiadnom prípade nie je dostatočné poveriť tým inú osobu, napr. vedúceho družstva. Hráč, resp. jeho zákonný zástupca, je stále zodpovedný za prípadné škody, ktoré by na hokejovom výstroji vznikli.

f) Nie je prípustné, aby hráč používal zápasové dresy a štulpne počas tréningového procesu v HK, resp. mimo neho. Tieto časti hokejového výstroja sú určené len na použitie počas priateľských alebo súťažných zápasov družstiev HK. Ak HK prostredníctvom Hlavného trénera umožní hráčovi absolvovať individuálny tréningový proces mimo HK, resp. odohrať zápas za iný hokejový klub alebo výber hráčov, môže počas tohto obdobia používať zapožičaný hokejový výstroj.

g) Ak Hráč prestane navštevovať tréningy, je jeho zákonný zástupca povinný bezodkladne kontaktovať Hospodára HK a dohodnúť si termín na vrátenie zapožičaného výstroja. Ak niektorá časť výstroja chýba, je zákonný zástupca povinný uhradiť jej hodnotu podľa obstarávacej ceny do rúk finančnému manažérovi HK. Ten o úhrade oboznámi Hospodára, ktorý potvrdí svojim

podpisom vrátenie. Až vrátením kompletného výstroja, resp. uhradením celej hodnoty chýbajúcich častí výstroja, sú záväzky Hráča vysporiadané.

Dušan Výborný

hospodár HK Iskra Partizánske

tel. 0907 538 353


Nepoužívajte prosím uvedené telefónne číslo pre získanie informácií o verejnom korčuľovaní.
Ďakujeme

Verejné korčuľovanie nie je v kompetencii HK ISKRA Partizánske.
Informácie o možnosti verejného korčuľovania si prosím hľadajte na stránke a telefónnych číslach, uvedených tu