Desatoro trénera HK Iskra

1. Tréner je podriadený vedeniu klubu a priamo podriadený hlavnému trénerovi klubu.

2.Tréner má tréning vopred pripravený a vedie tréning podľa prípravy, ktorú má so sebou na ľade. To isté platí aj o tréningu mimo ľadu.

3.Tréner sa správa a vystupuje tak, aby bol svojim hráčom vzorom.

4.Tréner komunikuje s rodičmi počas rodičovského stretnutia. Iné stretnutia musia byť dohodnuté mimo tréningového procesu a v prípade, že tréner o to požiada aj za účasti hlavného trénera klubu.

5.Tréner pristupuje k hráčom profesionálne, nerobí rozdiely medzi lepšími a slabšími hráčmi. Cieľom je progres hráča.

6.Tréner vníma hráčov ako hráčov klubu a nie ako hráčov svojho ročníka. S hlavným trénerom klubu konzultuje ostaršenie hráča. Ostaršovanie hráčov do vyššej kategórie a podpísané ostaršenie od rodiča a lekára vyžiada, skontroluje a priloží k registračkám.

7. Tréner sa snaží individuálne pristupovať ku každému hráčovi, v rámci svojich možností.

8. Tréner sa povinne zúčastňuje TMR – trénersko metodickej rady zvolávanej hlavným trénerom klubu.

9. Tréner zodpovedá za poriadok v šatni svojho mužstva.

10. Tréner svoju neúčasť na tréningovom procese alebo zápase nahlási vopred ak je to možné hlavnému trénerovi klubu respektíve vedeniu klubu, aby mohla byť zabezpečená adekvátna náhrada.